ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

e-Timestamp

e-Timestamp : การลงประทับเวลาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำขึ้นเพื่อเป็นการรับรองข้อมูลของเอกสารโดยผู้รับรองที่เชื่อถือได้ (trusted authority) เพื่อบ่งบอกว่าเอกสารนั้นมีอยู่จริง ณ เวลาที่ลงประทับ และมีข้อมูลตามที่รับรองไว้ เนื่องจากเวลามาจากเวลาของผู้รับรองซึ่งเที่ยงตรงและแม่นยำ การทำประทับเวลาจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้เอกสารว่าเป็นเอกสารจริงที่มีตัวตน ณ เวลาประทับ การทำประทับเวลาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตรวจสอบความถูกต้องในระยะยาว (long-term validation)