ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  10.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Customer Relationship Management

คือ กิจกรรมที่ช่วยให้เข้าใจลูกค้า เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

ที่มา: CRM, (https://www.nottingham.ac.uk/is/news/the-issue/crm.aspx)