ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

CAdES

CAdES : CMS Advanced Electronic Signature เป็นมาตรฐานใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป มาตรฐานนี้เพิ่มเติมจากมาตรฐาน CMS (Cryptographic Message Syntax--RFC 5652) และรองรับการตรวจสอบความถูกต้องในระยะยาว (long-term validation)