ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  28.02.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Brainstorming

คือเทคนิคในการรวบรวมแนวคิดใหม่ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนแนวคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งอาจจะช่วยเราในสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
1) ระบุได้ว่าปัญหาของงานเราคืออะไร
2) วินิจฉัยปัญหาต่างๆ
3 สร้างแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ให้เกิดขึ้นและระบุอุปสรรคที่อาจกีดขวางการบรรลุเป้าหมายหรือแนวทางแก้ปัญหานั้นๆ