ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND



A |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  28.02.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Balance Sheet

          งบดุล (Balance Sheet) คือ รายงานที่แสดงถึงสถานะของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ของ สินทรัพย์ (Assets) หนี้สิน (Liabilities) และส่วนของเจ้าของ (Equity)
 
โดยมีวิธีเขียนคือ ด้านซ้ายของงบดุลเขียน สินทรัพย์ ด้านขวาของงบดุลเขียน หนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งนี้สมการพื้นฐานของงบดุล
คือ สินทรัพย์ = หนี้สิ้น + ส่วนของเจ้าของ