ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Auth-Info Code

Auth-Info Code : เป็นรหัสผ่านที่เชื่อมกับหน่วยข้อมูลในฐานข้อมูลแบบ EPP ใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของข้อมูลเมื่อต้องการแก้ไขหรือย้ายหน่วยข้อมูลนั้น