ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Aggregation

Aggregation : (Entity) การรวมกันของ record ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อรวมกันอาจมองเป็น information ในระดับสูงกว่าที่เป็น Single record   การรวม record อาจสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวในลักษณะที่ใช้คุณสมบัติเฉพาะหรือการดำรงอยู่ร่วมกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่าง record ที่เกี่ยวข้องกัน