ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  29.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Activity

Activity เป็น กลุ่มของกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้บรรลุผลเป้าหมายนั้นๆ โดยเฉพาะ กลุ่มของกิจกรรมเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ หรือแผนงาน หรือขั้นตอนต่างๆ