ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  05.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Access Control List (ACL)

Access Control List (ACL) คือ กลไกการควบคุมที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเงื่อนไขเพื่อระบุสิทธิในการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรระหว่างเครื่อง( host) หรือระหว่างเครือข่าย (Network)

ที่มา หัวข้อ 4.1 http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/modeling/network-security-model-32843