ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  05.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

AAAA Record

AAAA Record คือ เป็นประเภทของ DNS record ที่อ้างถึงชื่อเครื่องกับหมายเลข IP address ที่เป็น IPV6

ที่มา http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc816775(v=ws.10).aspx