ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Control risk

ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการเลือกใช้วิธีการควบคุมข้อผิดพลาดที่ไม่เพียงพอหรือไม่ทันการ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ log ของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยคนอาจมีความเสี่ยงในรูปแบบนี้ เนื่องจากปริมาณข้อมูล log ที่ค่อนข้างมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เป็นต้น