ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Inherent risk

ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงที่สำคัญหากพบความผิดพลาดหลายๆ ข้อรวมกัน ซึ่งตรวจพบในระหว่างการตรวจประเมิน รวมทั้งหน่วยงานผู้ถูกตรวจประเมินยังไม่มีการความคุมข้อผิดพลาดดังกล่าวอย่างเหมาะสม (Compensating Control) ตัวอย่างเช่น การคำนวณที่มีความซับซ้อนมาก อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าการคำนวณที่ไม่ซับซ้อน เป็นต้น