ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  17.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

The Systems Security Engineering - Capability Maturity Model (SSE-CMM)

SSE จัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของ CMMI เพื่ออธิบายลักษณะสำคัญของกระบวนการทางวิศวกรรมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขององค์กร เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่างานด้านนี้มีความปลอดภัยดี นอกจากจะหมายถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แล้วยังรวมไปถึงแนวทางการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การบูรณาการ การติดตั้ง และการบำรุงรักษา อีกด้วย