ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Biometrics

การผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์เข้ากับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรม ของแต่ละคนที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล โดยนำสิ่งเหล่านั้นบันทึกเข้าฐานข้อมูลก่อนปัจจุบัน Biometrics นำมาใช้มากขึ้นในการตรวจหาผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฏหมาย เพราะส่งเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การพิสูจน์ลักณะนี้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าลักษณะอื่น Biometrics ที่ใช้เช่น ม่านตา ลายนิ้วมือ ช่องตาดำ รูปหน้า และโครงสร้างของฟันเป็นต้น