ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Availability (see service level agreement)

ความสามารถในการใช้งานได้ หากจะกล่าวถึงด้านไอที จะหมายถึงความสามารถของระบบงานที่สามารถเปิดให้ใช้งานได้อยู่ ตัวอย่าง Availability ของระบบ A เท่ากับ 90% คือ ระบบ A จะต้องสามารถใช้งานได้มากกว่า 90% หากมองในมุมกลับคือหากระบบมีปัญหาหรือล่มไปต้องไม่เกิน 10% หรือเท่ากับ 3.65 วันในหนึ่งปี