ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  17.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

The CIA Triad

ส่วนประกอบหนึ่งของ INFOSEC (Information Security) ซึ่งมากจากคำว่า Confidentiality (การรักษาความลับของข้อมูล) Integrity (ความแท้จริงของข้อมูล) และ Availability (การใช้งานได้ของระบบ) ซึ่งเป็นส่งที่ Security Professional ต้องรู้และสามารถอธิบายได้