ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  17.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Requirements analysis

เมื่อเก็บความต้องการจากลูกค้าแล้ว ทีมพัฒนาหรือ System Analysis จะต้องนำความต้องการเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อแปลงจากความต้องการของลูกค้าเป็นข้อกำหนดของซอฟต์แวร์