ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Role-Based Access Control

ในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ สิ่งหนึ่งที่ควรกำหนดในเว็บไซต์คือ Role-Based Access Control นั้นหมายถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยจัดกลุ่มตามบทบาทที่กำหนดแต่ละเว็บไซต์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ นโยบายของเว็บไซต์ เพื่อป้องกันเรื่อง (1) ข้อมูลรั่วไหล (2) การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น