ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Robustness

จัดเป็นกลุ่มของ Non-functional Requirements ของซอฟต์แวร์ หมายถึง ความคงทนของซอฟต์แวร์ กล่าวคือ หากเกิดกรณีซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องจากไฟฟ้าดับ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องไม่ทำลายและรักษาข้อมูลที่อยู่ภายในซอฟต์แวร์นั้น