ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Reliability

จัดเป็นกลุ่มของ Non-functional Requirements ของซอฟต์แวร์ หมายถึงการวัดระดับความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ กล่าวคือ การใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ ซึ่งนำไปสู่การวัดค่าความถี่ของการล้มเหลวของซอฟต์แวร์ (ความถื่ที่เกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งาน) เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการกำหนดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์