ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |  Q  | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Q

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Quality

แปลตามคำศัพท์คือ คุณภาพ หากในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณภาพคือ ความเหมาะสมของการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือตรงตามความต้องการของลูกค้า