ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Configuration management

หมายถึงกระบวนการสำหรับสร้างและการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่นเอกสาร source code เป็นต้น หน้าที่หลักของ configuration management คือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงสิ่งที่เราควบคุม (CI : Configuration Item ) และเป็นการควบคุมเวอร์ชั่นของ CI เป็นต้น