ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Compliance

ส่วนใหญ่จะใช้กับการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานหนึ่งๆ เช่น องค์กรประกาศใช้ ISO27001 กระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร สอดคล้อง หรือ Compliance กับมาตรฐานนี้หรือไม่