ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Accessibility

คำนี้แปลตามคำศัทพ์จะหมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง หากแต่เมื่อใช้ในด้านไอทีจะหมายถึงความสามารถในการเข้าถึงระบบงาน กล่าวคือ จัดเป็น Non-functional อีกหนึ่งข้อของระบบงาน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ หรือเข้าถึงระบบได้ ภายใต้เงือนไขที่องค์กรกำหนด