ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

คดีอาญา

คดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและ กฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา ซึ่งโทษทางอาญามีอยู่ ๕ ประการคือ ประหารชีวิต  จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน 
โดยคดีอาญาแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) คดีอาญาที่ยอมความไม่ได้หรือคดีอาญาแผ่นดิน เช่น คดีลักทรัพย์ คดีฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น  
(๒) คดีอาญาที่ยอมความได้หรือคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว เช่น คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง เป็นต้น