ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

คดีแพ่ง

(๑)  คดีที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้กฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคลลดังกล่าว 
เช่น การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น เช่นนี้เรียกว่า 
“คดีไม่มีข้อพิพาท”  
(๒)  คดีที่การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ครอบครัว ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เป็นต้น อันเป็นคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น การฟ้องให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การฟ้องให้ผู้กู้ชำระเงินตาม
สัญญาเงินกู้ เป็นต้น