ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  ด  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

โดยมิชอบ

ในทางกฎหมายถือว่าเป็นเจตนาพิเศษที่ได้กระทำขึ้น ซึ่งเจตนานั้นเป็นเจตนาที่กระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ตัวอย่างเช่น  การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าถึงโดยมีเจตนาที่จะคัดลอกหรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในระบบคอมพิวเตอร์นั้น การกระทำดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบ แต่ถ้าเป็นการเข้าถึงเพื่อที่จะทำการสำรองข้อมูลก่อนทำการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบ