ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญา (Civil claim in connection with an offence)

หมายถึง เป็นคดีที่การกระทำของผู้กระทำผิดอาญา ทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดในทางแพ่งด้วย เช่น ผู้กระทำผิดฐานความผิดฉ้อโกง ต้องรับผิดทางละเมิดโดยการใช้ทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์คืนผู้เสียหายด้วย อย่างไรก็ตาม การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาได้นั้น จะต้องมีการยื่นฟ้องคดีอาญาอยู่ก่อนแล้ว