ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

คดีฉ้อโกง (Fraud)

หมายถึง คดีอาญาที่ผู้กระทำผิดมีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเอาจากผู้ถูกหลอกลวง โดยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก ซึ่งการหลอกลวงและปกปิดนั้น ผู้ถูกหลอกลวงต้องเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้กระทำผิด หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ  นอกจากนี้ ถ้าผู้เสียหายมีจำนวน ๑ คนขึ้นไป เช่นนี้เป็นคดีฉ้อโกงประชาชน (Public fraud)  ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้