ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 ก  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

กฎหมายแพ่ง

หมายถึง  กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคล ตั้งแต่เกิดเป็นทารกจนกระทั่งตาย เช่น บุคคล ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทรัพย์  นิติกรรม หนี้ ครอบครัว และมรดก เป็นต้น