ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 ก  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

การเจรจาต่อรอง

หมายถึง การระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจาต่อรองระหว่างคู่กรณีกันเองโดยไม่มีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้อง โดยวิธีนี้คู่กรณีสามารถเจรจากันเองจนเกิดความพอใจในผลของการเจรจาทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นอันสิ้นสุด ข้อพิพาท อีกทั้งการเจรจาต่อรองนี้เหมาะสมกับข้อพิพาทในกรณีที่ไม่มีความยุ่งยากมากนัก และเป็นการระงับ ข้อพิพาทที่ประหยัด รวดเร็ว สามารถรักษาความลับและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคู่กรณี