ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 ก  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

การระงับข้อพิพาททางเลือก

 

หมายถึง การระงับข้อพิพาทอันเป็นทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่กรณี โดยที่คู่กรณีไม่ต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาล (Litigation) 
(๑) การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
(๒) การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (Mediation and Conciliation)
(๓) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)