ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  อ  |

Published On  16.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

เอกสารมหาชน

 

หมายความว่า เอกสารที่มีข้อความพาดพิงถึงประชาชนไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และต้องกระทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเอกสารนั้นได้ ไม่ว่าด้วยการตรวจสอบหรืออ้างอิงข้อเท็จจริงจากเอกสารดังกล่าว โดยหาได้ถือเอาแต่การที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ของตนไม่