ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Crippleware

คริปเปิ้ลแวร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้ได้เพียงการทำงานบางส่วนของซอฟต์แวอร์เท่านั้นจนกว่าผู้ใช้งานจะลงทะเบียน (register) เพื่อรับรหัสสำหรับปลดล็อกเข้าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น โปรแกรมการสร้างเอกสาร PDF หากยังไม่ลงทะเบียนการใช้งานเวลาเอกสาร PDF ได้ถูกสร้างขึ้นก็จะมีโลโก้ของผลิตภัณฑ์ประทับอยู่บนเนื้อหาของเอกสาร