ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  06.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Security-as-a-service

โมเดลของการใช้บริการภายนอก (outsourcing) สำหรับการจัดการเรื่องความปลอดภัย โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น เช่น การใช้ anti-virus 
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรืออาจจะหมายถึงการใช้บริการจัดการเรื่องความปลอดภัยภายในองค์กรโดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก