ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  06.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Storage as a Service

โมเดลทางธุรกิจของหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่เช่าพื้นที่ storage infrastructure ของตัวเองให้กับหน่วยงานขนาดเล็ก หรือให้กับบุคคลทั่วไป