ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  06.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

RAID 0

คือการนำฮาร์ดไดรฟ์จำนวน 2 ตัวขึ้นไปมาทำเป็น logical drive เพื่อให้ได้ขนาดที่มากขึ้น  เช่น นำฮาร์ดไดรฟ์ 40 GB 2 ตัว มารวมกันก็จะได้ 80 GB เป็นต้น