ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND



A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  31.07.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

STP : Shielded Twisted Pair

เป็นสายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม ซึ่งสายสัญญาณ STP มีการนำสายคู่พันเกลียวมารวมอยู่และมีการเพิ่มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ เรียกเกราะนี้ว่า ชิลด์ (Shield) และเป็นสายสัญญาณที่ได้รับการพัฒนาต่อจากสาย UTP โดยเพิ่มการชีลด์กันสัญญาณรบกวนเพื่อทำให้คุณสมบัติโดยรวมของสัญญาณดีมากขึ้น
 
ที่มา: 
[1] http://www.kmitl.ac.th/~kpteeraw/data_com/datacom_52/html/utp.htm
[2] http://www.dcs.cmru.ac.th
[3] เจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์
[4] การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์