ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

Published On  29.07.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Ubiquitous society

สังคมที่ผู้คนสามารถเข้าถึงเครือข่าย ICT ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทใดก็ตาม

 

ที่มา: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556