ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  19.07.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Search Engine Marketing (SEM)

Search Engine Marketing (SEM)

เป็นการผสมระหว่างคำว่า Search Engine คือเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต และคำว่า Marketing คือการตลาด
ดังนั้น Search Engine Marketing หรือ SEM จึงหมายถึง การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

ที่มา: http://seo-web.aun-thai.co.th/what_is_sem/