ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  08.07.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

e - Society

e - Society

สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Society) คือการส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (k - Society) และเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Society) เป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นมา เพื่อที่จะลดปัญหาช่องว่างทางดิจิทัล (Digital divide) ภายใต้โครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้น เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล เป็นต้น
พร้อมกันนี้ สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Society) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 5e ตามแผนแม่บททางเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย พ.ศ. 2545-2546 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือบริหารจัดการงานที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government) 2. ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (e – Citizen) 3. สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e – Society) 4. การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Education) และ 5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e – Industry)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://vclass.mgt.psu.ac.th/~465-302/2007-1/Assignment-02/BPA_30_82/mane.htm

                               http://esocietybcit55.blogspot.com/2012/09/e-society.html

อีกหนึ่งความหมายของ e - Society คื อการใช้อินเทอร์เน็ต ในการเข้าถึงข้อมูลของสังคม เพื่อพัฒนาให้คุณภาพชีวิตในสังคมดีขึ้น ทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และเป็นการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.eeverything.info/eSociety/index.htm