ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  08.07.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Information Society

Information Society

Information Society คือ สังคมของประเทศยุคหลังพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูลข่าวสารเป็นสินค้าหลักที่สำคัญที่สุด ความสัมพันธ์ทางชนชั้น รัฐบาลและเศรษฐกิจ และการฑูต ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการโอนย้ายข้อมูลข่าวสาร ถือได้ว่าข้อมูลข่าวสารคือพลังที่ข้ามพรมแดนของประเทศได้สะดวกยิ่งกว่ากองทัพใดๆ ในอดีต

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.it.co.th/word.php?act=word_02

                               http://makkeaw.wordpress.com/category