ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  11.06.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Cyclic Redundancy Check (CRC)

          เป็นอัลกอริทึมชนิดหนึ่ง ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล ลักษณะคล้าย Hash แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า มีขนาดของผลลัพธ์การคำนวณน้อยกว่า (ขนาดไม่เกิน 64 บิต ในขณะที่ Hash มีขนาดไม่ต่ำกว่า 128บิต) นิยมใช้ในการสื่อสารข้อมูล ที่ต้องการความรวดเร็วในการตรวจสอบความผิดพลาด ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบความผิดพลาดในการสื่อสารผ่านวงจรเช่า (Leased line) ชนิด X.25 ที่ใช้ CRC ขนาด 16 บิต หรือการสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม (Serial port) ที่ใช้ CRC ขนาด 1 บิต หรือเรียกอีกอย่างว่า Parity Bit นั่นเอง