ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

FIPS - Federal Information Processing Standard

 

FIPS - Federal Information Processing Standard เป็นมาตรฐานที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานทหาร และสำหรับคู่สัญญาที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรรัฐดังกล่าวด้วย 
มาตรฐาน FIPS มักจะดัดแปลงมาจากมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยี ได้แก่  ANSI, IEEE หรือ ISO ซึ่งดัดแปลงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานมากขึ้น