ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M |  N  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

NIH - Not Invented Here

เป็นศัพท์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา เป็นหลักการในการทำงานรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่นำแนวความคิด หลักการ หรือมาตรฐานที่มีอยู่มาใช้ในการสร้างงานของตนเอง เหตุผลหนึ่งที่นำวิธีการแบบนี้มาใช้ก็อาจจะมาจากความไม่เข้าใจ หรือความไม่สนใจในผลงานของคนอื่นที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือถ้าเป็นในมุมทางสังคม ความเป็นชาตินิยมจะใช้หลักการคิดแบบนี้ ถ้ามุมของระบบคอมพิวเตอร์จะมองว่าการพัฒนาสิ่งต่างๆ ขึ้นเองจะได้สิ่งที่เหมาะสมกับหน่วยงานมากที่สุด มั่นใจว่าสามารถควบคุมระบบได้เอง มีความปลอดภัยสูงกว่าการนำสิ่งที่พัฒนาแล้วมาใช้