ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  01.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

e-Tailing

e-Tailing

เป็นการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เป็นการขายสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภคผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง หรือตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา :พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย