ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  10.01.2013 (12 ปีที่ผ่านมา)

convergence

การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล (Convergence) คือ ความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายเสียง โทรคมนาคม หรือ อินเทอร์เน็ต