ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  04.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Character Encoding

 

Character Encoding หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูล จากรูปแบบหนึ่งให้อยู่ในอีกรูปหนึ่ง เช่น การแปลงสัญญาณไฟฟ้า ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ การแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในรูปแบบของอักขระอักษรต่างๆ เช่น UTF-8, TIS-620 เป็นต้น โดยจุดประสงค์หลักของการแปลงข้อมูล มีขึ้นเพื่อทำให้ขอมูลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และ การส่งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า คลื่น เป็นต้น