ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  04.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

AJAX

AJAX ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นคำที่หมายรวมถึงกลุ่มของเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลัง ทำให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทำให้เพิ่มการตอบสนอง ความรวดเร็ว และการใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีหลายอย่างรวมกัน คือ HTML, CSS, JavaScript(DOM), XML