ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K |  L  | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L

Published On  03.01.2013 (9 ปีที่ผ่านมา)

Logistics และ e-Logistics

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือระบบโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกระบวนการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินการ ควบคุมการทำงานขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 

เนื่องจากระบบโลจิสติกส์เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ดังนั้นความหมายรวมๆของ e-Logistics หมายถึงการนำเอาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาช่วยในกระบวนการดังกล่าว เช่น เข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน